W  RAMACH  WSPÓŁPRACY  Z  MINISTERSTWEM  GOSPODARKI
W  LISTOPADZIE  2011  ROKU  REALIZOWAŁEM  ZDJĘCIA  PODCZAS  SYMPOZJUM